I RODZINNA SZTAFETA ZADANIOWA – BIEG PO ZŁOTE RUNO

REGULAMIN IMPREZY „RODZINNA SZTAFETA ZADANIOWA – BIEG PO ZŁOTE RUNO”

I. ORGANIZATORZY:

1) Główny:        WAGART WARSZAWA SP. Z O.O.

Właściciel Stacji Narciarskiej „Soszów”              mail: biegpozloteruno@gmail.com

2) Wspierający:              OKAMI SPORT EVENTS              mail: kontakt@okamisport.pl

II. TERMIN i MIEJSCE IMPREZY:
14 sierpnia 2021 r.

BIURO ZAWODÓW – od godz. 10.30 do 12.30

START ZAWODÓW – godz. 13.00

Stacja Narciarska SOSZÓW

ul. Cieślarów 30

43-460 Wisła (polana przy górnej stacji kolei linowej)

AKTUALNOŚCI: facebook.com/SNSoszowWisla (strona wydarzenia)

III. CEL IMPREZY:
1) Promocja S.N. Soszów jako miejsca aktywnego spędzania czasu dla całych rodzin oraz produktów i usług oferowanych przez S.N. SOSZÓW oraz jej partnerów.
2) Promocja tradycyjnych wyrobów regionalnych i ich twórców.

IV. PRZEBIEG IMPREZY:
1) „RODZINNA SZTAFETA ZADANIOWA – BIEG PO ZŁOTE RUNO” to forma wyścigu (pętla ok. 300 m) z elementami konkurencji sprawnościowych na wesoło dla min. 3 osobowych drużyn rodzinnych, składających się z jednej lub dwóch osób dorosłych (mamy, taty, babci, dziadka, cioci, wujka) oraz przynajmniej jednego dziecka (dopuszcza się możliwość startu maksimum 3 dzieci w ramach jednej drużyny*). Sztafeta rozegrana zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
a) dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 8 lat

b) dla rodzin z dziećmi w wieku od 9 do 12 lat

c) dla rodzin z dziećmi w wieku od 13 do 16 lat

*o przynależności do danej kategorii decyduje wiek najstarszego dziecka
2) Konkurencje do wykonania w ramach sztafety będą miały formę zabaw (m.in. rzut „gumiokiem” na odległość, slalom z „wajcem i warzechom”, rzut balonem z wodą do celu itp.). Zasady każdej z konkurencji zostaną szczegółowo omówione przez prowadzącego imprezę bezpośrednio przed startem.

V. GWARANTUJEMY:
W cenie udziału w imprezie organizator zapewnia
1) Obsługę konkurencji sportowo-sprawnościowych.
2) Karnety narciarskie 4-godzinne do wykorzystania w S.N. Soszów do końca sezonu 2021/22 dla pierwszych 100 zarejestrowanych pełnopłatnych uczestników imprezy (3 KARNETY NA ZESPÓŁ).

3) Pamiątkowe upominki dla każdej drużyny.

4) Posiłek – kiełbaskę z grilla z dodatkami i napojem dla każdego uczestnika (stacja dolna kolei).

5) Nieograniczony dostęp do przejazdów koleją linową dla każdego uczestnika w godz. 10.30-18.45.

6) Nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

7) Dodatkowo zwycięska drużyna w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę główną w postaci:
a) „Złotego Runa” – medali ręcznie wykonanych z prawdziwego runa owczego

b) „WEEKENDU W GÓRACH” w postaci voucheru na dwa noclegi dla całej drużyny w chatce góralskiej przy dolnej stacji Kolei Linowej „Soszów” do wykorzystania w sezonie LATO 2021 lub LATO 2022 (datę pobytu należy ustalić telefonicznie pod nr tel. (33) 474 23 95 lub mailowo pod adresem rezerwacje@soszow.pl)

Zapewniamy również ogólnodostępną gastronomię do godz. 19.00 przy stacji dolnej kolei linowej oraz bezpłatne miejsce parkingowe.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) W imprezie mogą wziąć udział min. 3 osobowe drużyny rodzinne składające się z jednej lub dwóch osób dorosłych (mamy, taty, babci, dziadka, cioci, wujka) w dowolnej konfiguracji oraz przynajmniej jednego dziecka do 16 roku życia.
2) Aby wziąć udział w imprezie „RODZINNA SZTAFETA ZADANIOWA – BIEG PO ZŁOTE RUNO” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1E8fGROI58tGjyU4HXziranTtKvE9A2T8awAS_n_FcTM

do dnia 12.08.2021 r. wnieść opłatę startową w wysokości 80,00 zł za każdego z trzech pierwszych członków drużyny oraz 20,00 zł za każde dodatkowe dziecko w drużynie przelewem na konto:

WAGART WARSZAWA Sp. z o. o. 40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2

BANK PEKAO S.A. 39 1240 4227 1111 0000 4840 9968

Jeśli do dnia 13.08.2021 r. nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń, uruchomiona zostanie dodatkowa rejestracja w dniu imprezy z możliwością wniesienia opłaty gotówką w biurze zawodów.

3) W dniu imprezy tj. 14.08.2021 r. należy potwierdzić swoją obecność w Biurze Zawodów zlokalizowanym w stacji dolnej Kolei Linowej SOSZÓW otwartym w godz. od 10.30  do 12.30, podpisać akceptację niniejszego Regulaminu i Oświadczenie uczestnika wydarzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID-19)

UWAGA!

Zalecamy każdej drużynie rodzinnej założenie przynajmniej jednego elementu garderoby wspólnego dla wszystkich jej członków. Może to być jej dowolnie wybrany element – koszulka, czapka lub peleryna Supermana 😉 Najbardziej oryginalnie ubrana drużyna otrzyma dodatkową nagrodę!

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić w trakcie imprezy, wynikłe z zaistnienia przyczyn losowych, niezależnych od organizatorów.
2) Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do posiadania indywidualnego ubezpieczenia NNW. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników imprezy.

3) Pełnoletni uczestnicy imprezy są zobowiązani do sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami zgłoszonymi w swojej drużynie.
3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie imprezy, odwołania lub przeniesienia imprezy na inny termin w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych (w tym złej pogody) uniemożliwiających realizację całości imprezy lub jego części.

VIII. INFORMACJA RODO

Administratorem danych osobowych jest

WAGART WARSZAWA Sp. z o. o. 40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2
NIP: 521-10-18-873

1) Dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usługi, informowania o bieżących aktualnościach oraz do kontaktu w przypadku ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego po wykryciu zakażenia lub wykazaniu bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–CoV–2 (COVID-19)

2) Wizerunek (w tym zdjęcie) przetwarzane będą w celu realizacji fotorelacji oraz przygotowania materiałów promocyjnych organizatorów.

3) Podanie danych osobowych uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w imprezie

* Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

* Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

* Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały uczestnikowi dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:

– żądanie usunięcia Twoich danych

– prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

– sprzeciw wobec przetwarzaniu danych

*Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Można je nadal wycofać w dowolnym momencie.